תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש אתר האינטרנט “עמותת האמת הגסה (ע"ר) 580696763”

1. כללי
1.1 תקנון אתר האינטרנט https://brutaltruth.org.il/
1.2 הרכישה/התרומה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים בקפידה. התנאים מהווים הסכם מחייב בינך לבין “עמותת האמת הגסה (ע"ר)" להלן: “בעלי האתר”.
1.3 הנכם מתחייבים לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם ביצוע רכישה באתר כדי לאשר את הסכמתך לתנאי השימוש והרכישה.
1.4. טרם הרכישה באתר עליך לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה. רק לאחר ההרשמה תוכל לעבור למסכי הרכישה. אם אינך מסכים לתנאים הללו, לא תוכל להשלים את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע רכישה במסגרתו.
1.5 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
1.6 התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותך בעת הרכישה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש למוצרים אחריות כזו), מועדי אספקתם במידה ומסופקים, דרכי איסוף במידה וקיימת אפשרות איסוף, באילו תנאים את\ה רשאי\רשאית לבטל עסקאות שביצעת באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.
1.7 כל אדם המבצע רכישה\תרומה באמצעות האתר מצהיר\ה כי עצם ביצוע הפעולה קרא את התקנון זה וכן את טופס הרכישה\התרומה לפי העניין, וכי הוא\היא מסכים\מה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכן טופס הרכישה\התרומה, וכי לא תהא לו\לה או למי מטעמו\ה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או העמותה ו\או הנהלת האתר ו\או מי מטעמם.
1.8 רישומי המחשב של עמותת האמת הגסה (ע"ר) בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
1.9 עמותת האמת הגסה (ע"ר) רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם לפעם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי,באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
1.10 התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.
1.11 המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים “כמות שהם” AS IS וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה מקצועית כלשהי, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי עמותת האמת הגסה (ע"ר) ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
1.12 כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, אפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
1.13 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.14 התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה והרכישה באתר, להתקשרות עם העמותה. התקנון מסדיר את היחסים המשפטיים בין הגולש ו\או הרוכש לבין האתר ו\או הנהלת האתר ו\או העמותה לפי העניין.

2 . התנאים לרכישת מוצרים\תרומות באתר
2.1 הרשאים לרכוש מוצרים ו/או התרומות, תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
2.2 עמותת האמת הגסה (ע"ר) רשאית שלא לאפשר ללקוח\ה מסוים\מת לרכוש מוצרים\תרומות באתר באינטרנט – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם רכש\ה בעבר מוצרים באמצעות השירות. עמותת האמת הגסה (ע"ר) ראשית לא לאשר את רכישת המוצרים גם בשל הסיבות שלהלן: אם פעלת בניגוד להוראות תקנון זה. אם בעת ההרשמה לאתר ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר עמותת האמת הגסה (ע"ר) באינטרנט או ביישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות ספקיה של העמותה ו/או אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה ו/או אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע העמותה ו/או אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או כל סיבה סבירה אחרת הנעשית בתום לב.
2.3 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך לפי שיקול דעתה של העמותה.
2.4 איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לך כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם.
.
3 . ביטול העסקה
3.1 כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981( להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן.
3.2 באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום הרכישה ועד 14 יום. במידה ובוצעה הזמנה של מוצר שיסופק מספר ימים מיום הרכישה, 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל.
3.3 . זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
3.4 לגבי ” טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
3.5 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
3.6 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.
3.7 ביטול הקניה יעשה בכתב עמותת האמת הגסה (ע"ר) תוך סיבת הביטול לאיימיל שכתובתו:vikroilaw@gmail.com .
3.8 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של %5 מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
3.9 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש ועדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר.
3.10 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.

4 . שירותים שמחייבים רישום
4.1 באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה, כדוגמת שליחת מידע מקוון הנשלח למעוניינים בדואר אלקטרוני. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
4.2 בעת ההרשמה לשירות ו/או הזמנה באמצעות האתר נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות.
4.3 אנו רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתנו המוחלט. אנו רשאים גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, עפ”י החלטת עמותת האמת הגסה (ע"ר).
5 . מדיניות פרטיות
5.1 עמותת האמת הגסה (ע"ר), המפעילים את האתר https://brutaltruth.org.il/ (להלן: “האתר”) מכבדים את פרטיותו של הגולש\ת או המשתמש\ת בשירותי האתר (להלן: “הגולש\ת”). מאחר וכך החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר והם מתחייבים כלפי הגולש\ת לקיים מדיניות זו.
5.2 מטרת המדיניות להסביר לגולש\ת, לעניין פרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם ע”י הגולש\ת או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.
5.3 בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים: מידע הנמסר ביודעין הינו במסגרת רכישה באתר וכן אמצעי התשלום אשר שימשו אותך וכן הלאה. מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפית, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית וכן הלאה.
5.4 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במשירין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
5.5 מאגר המידע- הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר ובאחריותם.
5.6 השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:
א. שימוש תקין בשירותים השונים באתר.
ב. שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.
ג. התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.
6 . זכויות יוצרים
6.1 כל זכויות הקנייו הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכשו הבלעדי של האתר ושל עמותת האמת הגסה (ע"ר) בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, תמונות, כתבות, ראיונות, פרוייקטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
6.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסים, עיצוב תמונות וכו’.
6.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב בכפוף לתנאי אותה הסכמה .

6.4 השם של האתר- https://brutaltruth.org.il/. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש.
7 . מסירת מידע לצד ג’
7.1 בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר ופעילות העמותה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל\י לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלו. בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים. בעלי האתר רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.
2.7 בעלי האתר לא יעבירו לצד ג’ את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:
כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג’.
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
8 . פרסומות של צדדים שלישיים.
8.1 פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
8.2 יתכן ושירות זה נעזר בקבצי COOKIES המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.
9. אבטחת מידע
בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים אץ הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.
10. דין וסמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד